1. توضیحات اولیه درباره بخش پژوهش موسسه

2. ثبت نام و آشنایی با سایت پژوهش رمزارز

3. مدیریت گالری فیلم

4. مدیریت مقالات